{"total":403,"stores": [ {"name":" CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP TỰ ĐỘNG VÀ THIẾT BỊ ĐIỀU KHIỂN ","web_address":" 208/8 Hồ Văn Huê, Phường 9, Q.Phú Nhuận, TPHCM ","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3919.0915019062095!2d106.6757731141166!3d10.804303661634524!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x317528d8f47d5523%3A0x8f3fc36bc97bbcb6!2zMjA4LzggSOG7kyBWxINuIEh1w6osIFBoxrDhu51uZyA5LCBQaMO6IE5odeG6rW4sIFRow6BuaCBwaOG7kSBI4buTIENow60gTWluaCwgVmnhu4d0IE5hbQ!5e0!3m2!1svi!2s!4v1638509134211!5m2!1svi!2s","district_code":"QUANPHUNHUAN","province_code":" HOCHIMINH "} ] }