Dòng K8DT: Rờ le đo & giám sát điện áp của Omron

Đăng bởi Nguyen Van Ven vào lúc 15/12/2021

Các Sản phẩm Thiết kế Giá trị của Chúng tôi Làm Tăng Giá trị của Bảng Điều khiển của Bạn. Phát hiện điện áp bất thường áp dụng cho thiết bị để bảo vệ khỏi sự cố thiết bị. Giám sát quá áp, thấp áp, quá dòng, ...đồng thời bằng một Rơle.

Achieve Downsizing Control Panels and Reducing Wiring

Giảm kích thước bảng điều khiển và giảm việc đi dây điện

New Value For Control Panels

Giá trị mới cho những bảng điện điều khiển

Control Panels: The Heart of Manufacturing Sites.

Bảng điều khiển: là trái tim của nhà máy sản xuất

Evolution in control panels results in large evolution in production facilities.

Sự phát triển trong bảng điều khiển dẫn đến sự tiến hóa lớn trong các cơ sở sản xuất.

And if control panel design, control panel manufacturing processes, and human interaction with them are innovated, control panel manufacturing becomes simpler and takes a leap forward.

Và nếu việc thiết kế bảng điều khiển, các quy trình sản xuất bảng điều khiển và sự tương tác của con người với chúng được đổi mới, thì việc sản xuất bảng điều khiển sẽ trở nên đơn giản hơn và có một bước tiến nhảy vọt.

OMRON will continue to achieve a control panel evolution and process innovation through many undertakings starting with the shared Value Design for Panel *1 concept for the specifications of products used in control panels.

OMRON sẽ tiếp tục đạt được sự phát triển bảng điều khiển và đổi mới quy trình thông qua nhiều cam kết bắt đầu với khái niệm Thiết kế giá trị chung cho Bảng điều khiển * 1 cho các thông số kỹ thuật của sản phẩm được sử dụng trong bảng điều khiển.

*1 Value Design for Panel

* 1 Thiết kế Giá trị cho Bảng điều khiển

Our shared Value Design for Panel (herein after referred to as "Value Design") concept for the specifications of products used in control panels will create new value to our customer’s control panels.

Khái niệm Thiết kế Giá trị cho Bảng điều khiển được chia sẻ của chúng tôi (sau đây gọi là "Thiết kế Giá trị") cho các thông số kỹ thuật của sản phẩm được sử dụng trong bảng điều khiển sẽ tạo ra giá trị mới cho bảng điều khiển của khách hàng của chúng tôi.

Combining multiple products that share the Value Design concept will further increase the value provided to control panels.

Việc kết hợp nhiều sản phẩm có chung khái niệm Thiết kế giá trị sẽ làm tăng thêm giá trị được cung cấp cho bảng điều khiển.

Protect Your Important Equipment from the Chance of Troubles

Bảo vệ thiết bị quan trọng của bạn khỏi nguy cơ xảy ra sự cố

Do You Face These Problems?

Bạn Có Đối Mặt Với Những Vấn Đề Này Không?

1. Alarms do not occur before equipment is damaged.

1. Báo động không xảy ra trước khi thiết bị bị hư hỏng.

2. Protection is necessary because of poor power supply qualityoverseas.

2. Bảo vệ là cần thiết vì chất lượng nguồn điện kém ở bên ngoài.

3. Preventing excessive temperature increases in heaters isnecessary.

3. Việc ngăn chặn sự gia tăng nhiệt độ quá mức trong máy sưởi là cần thiết.

4. Control panels for electrode-based water level control must be downsized.

4. Bảng điều khiển để kiểm soát mực nước dựa trên điện cực phải được giảm kích thước.

5. Measuring and Monitoring Relays that conform to internationalsafety standards are necessary.

5. Đo lường và giám sát Rơle phù hợp với các tiêu chuẩn an toàn quốc tế là cần thiết.

Zalo
 

What Are K8DT Measuring and Monitoring Relays? These Relays function as alarms for which you can set a threshold value

Rơle đo lường và giám sát K8DT là gì? Các Rơle này hoạt động như cảnh báo mà bạn có thể đặt giá trị ngưỡng

[Input signal*] A voltage, current, temperature (thermocouple or platinum resistance thermometer), or water level

(electrode) can be input.

[Tín hiệu đầu vào *] Điện áp, dòng điện, nhiệt độ (cặp nhiệt điện hoặc nhiệt kế điện trở bạch kim) hoặc mực nước

(điện cực) có thể được nhập vào.

[Alarm output] You can select a relay or transistor output.

[Đầu ra cảnh báo] Bạn có thể chọn đầu ra rơ le hoặc bóng bán dẫn.

*There are different models for different inputs.

* Có các kiểu khác nhau cho các đầu vào khác nhau.

Zalo
 

Long-term Contact Reliability Contributes to Visualization of Fault Status

Độ tin cậy tiếp điểm bền dài lâu góp phần hiển thị cho tình trạng lỗi

Industry First*: Models with Transistor Outputs

Đầu tiên trong ngành công nghiệp *: Các model có đầu ra là tiếp điểm bán dẫn

*According to OMRON investigation in November 2015.

* Theo điều tra của OMRON vào tháng 11 năm 2015.

Use transistor outputs to take advantage of the long-term contact reliability.

Sử dụng đầu ra tiếp điểm bán dẫn để tận dụng ưu thế độ tin cậy tiếp điểm bền dài lâu.

The operating frequency of Measuring and Monitoring Relays is low, which means the surfaces of relay contacts can deteriorate and reduces reliability. Particularly for microcomputer board and PLC inputs, a microcurrent of 5 mA or less for switching reliability is required, making transistor outputs superior.

Tần suất hoạt động của Rơle đo lường và giám sát thấp, có nghĩa là bề mặt của các tiếp điểm rơle có thể xấu đi và giảm độ tin cậy. Đặc biệt đối với bo mạch vi máy tính và đầu vào PLC, cần có dòng điện nhỏ từ 5 mA trở xuống để chuyển đổi độ tin cậy, làm cho ngõ ra bán dẫn vượt trội hơn.

Zalo
 

Low Power Consumption Design Enables Side-by-side Mounting

Thiết kế tiêu thụ điện năng thấp cho phép gắn cạnh nhau

The power consumption has been greatly reduced in comparison with commercially available measuring and monitoring relays.

Điện năng tiêu thụ đã được giảm đáng kể so với các rơle đo lường và giám sát có sẵn trên thị trường.

A lower power consumption means that internal heat generation is suppressed, which enables side-by-side mounting.

Mức tiêu thụ điện năng thấp hơn có nghĩa là quá trình sinh nhiệt bên trong bị triệt tiêu, cho phép lắp đặt cạnh nhau.

Zalo
 

Reliability Even in Poor Noise Environments

Độ tin cậy ngay cả trong môi trường nhiễu kém

There is no heat generated by high-frequency noise, which enhances reliability.

Không có nhiệt tạo ra bởi nhiễu tần số cao, giúp nâng cao độ tin cậy.

Zalo
 

Control Panel Downsizing and Reduced Wiring; Flexible Layout with a 17.5-mm Width

Bảng điều khiển Giảm kích thước và Giảm hệ thống dây điện; Bố cục linh hoạt với chiều rộng 17,5 mm

This Is the Shape That Resulted from Efforts to Downsize Panels and Reduce Wiring.

Đây là hình dạng kết quả từ nỗ lực giảm kích thước bảng điều khiển và giảm hệ thống dây điện.

• The slim body is only 17.5 mm wide to enable control panel downsizing.

• Thân mỏng chỉ rộng 17,5 mm để có thể thu nhỏ kích thước bảng điều khiển.

• To simplify wiring, Push-In Plus terminal blocks are positioned at the front.

• Để đơn giản hóa việc đấu dây, các khối thiết bị đầu cuối Push-In Plus được đặt ở phía trước.

• To simplify changing settings, the setting switches were placed on the front.

VIẾT BÌNH LUẬN CỦA BẠN:
popup

Số lượng:

Tổng tiền:

Xin chào
close nav
DANH MỤC
DANH MỤC SẢN PHẨM